ข้อกำหนดและเงื่อนไข
mdcu

คลินิกโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ เปิดบริการตรวจโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่สงสัยโรคโควิด-19 ในเวลา 08.00 – 12.00 น.


เกณฑ์ผู้ที่เข้ารับบริการตรวจ คือ ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19


หมายเหตุ ขณะนี้ทางคลินิกโรคอุบัติใหม่

  • ตรวจโดยวิธี ATK เท่าน้้น (ยกเว้นมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จึงจะตรวจโดยวิธี RT-PCR)
  • ยังไม่เปิดบริการตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ สำหรับยืนยันการไม่ติดเชื้อ หรือสำหรับเดินทางข้ามจังหวัดหรือต่างประเทศ และหากพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเท็จ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการตรวจหาเชื้อ เพื่อจัดลำดับให้กับผู้มารับบริการที่เข้าเกณฑ์ต่อไป / จองแทนกัน
  • *** ประกันสังคมสังกัด รพ. อื่น ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะการตรวจคัดกรอง ATK เท่าน้้น (ยกเว้นกรณีมีใบส่งตัว หรือ ผลตรวจ ATK เป็นบวกเท่านั้น)

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางนี้ เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการตรวจ
  2. ถ่ายรูปหน้าจอที่แสดงผลยืนยันการจองมาแสดงที่จุดลงทะเบียนชั้น 1 อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้
  3. นำหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่ บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (Passport) / หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว / สูติบัตรในกรณีเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี มาในวันที่รับบริการ